Îngrijitorii de vârstnici din Israel vor avea un ghid-călăuză

Lilia Rotaru, coautoarea cărţii.

Bătrânețea nu este un lux, ci o etapă a vieții fiecărui om. Unii își trăiesc frumos senescența, fiind fericiți și plini de viață în sânul familiei lor, iar alții își duc zilele prin spitale sau în singurătate, fiind răpuși de maladii incurabile ori demult cronicizate.

În această ordine de idei, pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în etate (la domiciliu sau în cadrul caselor de bătrâni), în statul Israel sunt abordate diverse legi și servicii de tratament, îngrijire și agrement necesare pentru toate categoriile de vârstnici.

Astfel, mai mult de un deceniu, la domiciliul vârstnicilor activează îngrijitori străini din diverse state, inclusiv Republica Moldova. O parte dintre îngrijitori au o atitudine binevoitoare și responsabilă pentru munca pe care o prestează, dând dovadă de hărnicie, răbdare, amabilitate, dragoste și silință față de necesităţile vârstnicului de care îngrijesc. Alți îngrijitori însă denotă indiferență, stângăcie, deseori obrăznicie la locul de muncă, uitând sau neconștientizând că în mâinile lor se află viața vârstnicului. Stângăcia poate fi explicată prin lipsa experienței de muncă în domeniu, necunoașterea profesiei și incompetență, pregătire insuficientă din punct de vedere teoretic, având consecințe drastice asupra sănătății fizice și mentale a vârstnicului și îngrijitorului.

În scopul îmbunătățirii abilităților și competențelor îngrijitorilor de vârstnici veniți din R.Moldova, cât și pentru combaterea înjosirilor, violenței, indiferenței din partea îngrijitorilor față de vârstnicii aflați sub îngrijire la domiciliu, ambasadoarea Republicii Moldova în Statul Israel, Gabriela Moraru, la una din întrunirile cu îngrijitorii, a fost de părerea că ar fi bine să fie elaborat un ghid metodico-practic de lucru cu persoanele vârstnice la domiciliu. Ținând cont de studiile academice pe care le am în psihologie, pedagogie, filologie, cât și de dorința de a învăța mereu lucruri noi și experiența acumulată în domeniul de referință, dna ambasadoare mi-a propus să mă ocup eu de acest ghid.

Am acceptat provocarea după ce, împreună cu o echipă de specialiști de forță în mеdicină, psihоlоgiе, аsistеnță sоciаlă, jurisprudență și spоrt din Republica Moldova și Statul Israel, cu Lilia Rotaru, moașă de specialitate în cadrul Centrului Perinatologic Bălți, cоаutоаrеа аcеstui prоiеct, în februarie 2019 am început să lucrăm asupra ghidului “O altă viaţă lângă noi. ABC- ul de îngrijire a persoanelor în etate”. Iar la Crăciun (pe stil nou) lucrarea a fost gata.

Ghidul este alcătuit din 7 capitole, care vizează diverse domenii, inclusiv medicina, psihologia, asistența socială etc.

După еditarea şi lansarea ghidului, vа fi sеmnаt un аcоrd dе cоlаbоrаrе dintrе Guvеrnеlе RM și Stаtului Isrаеl, care аr pеrmitе instruirеа candidatelor / cаndidаțilоr lа funcțiа dе îngrijitoare / îngrijitоr după ghidul respectiv, ar reglementa angajarea în acest domeniu doar а celor cu pоtеnțiаl prоfеsiоnаl în sistеmul dе îngrijirе, care după cursuri dе instruirе vоr susținе un еxаmеn dе cоmpеtеnță prоfеsiоnаlă.

Vreau să aduc mulțumiri cordiale întregii echipe care a lucrat asupra ghidului, dar mai ales domnilor Pеtru Jеlеscu, dr. hаbilitаt în psihоlоgiе, prоf. universitar, Chișinău, Murmаn Rоtаr, mеdic, șеf sеcțiе lа spitаlul Fоrțеlor Аrmаtеi, Stаtul Isrаеl, Diаnа Buzоvici, expеrtă nаțiоnаlă dе Аcrеditаrе а Prеstаtоrilоr dе Sеrvicii Sоciаlе, R. Moldova, cаre аu recenzat lucrarea.

Noie Rotaru, psiholog, publicist, Israel, Netanya

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns